Behandling med Bosulif

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som godkänts för att behandla vuxna som har en typ av leukemi som kallas kronisk myeloisk leukemi (KML), vilket är en form av blodcancer.

Bosulif

Du ska alltid ta den dos som läkaren ordinerat.

400mg är dosen som du rekommenderas om du får behandling för första gången. Har du tidigare fått behandling och din doktor valt att byta läkemedel till Bosulif så är dosen 500mg. Bosulif tas en gång om dagen i samband med måltid

Läkaren kan ändra dosen beroende på ditt medicinska tillstånd, hur du svarar på behandlingen och/eller eventuella biverkningar du kan få.

Tas vid måltid
Tabletter
En gång om dagen

Före behandlingen med Bosulif

Tala om för din behandlande läkare:

  • Om du är allergisk mot bosutinib eller något annat innehållsämne i Bosulif. Du kan läsa i bipacksedeln vad Bosulif innehåller (fass.se)
  • Om din läkare har informerat dig om att din lever fungerar sämre än normalt.
  • Innan du påbörjar en behandling med Bosulif ska du även berätta för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Vissa läkemedel, inklusive örtpreparat, kan påverka nivån av Bosulif i blodet eller ska inte tas tillsammans med Bosulif av andra skäl.
  • Var uppmärksam på att du inte skall äta grapefrukt eller grapefruktjuice, pomeranser (som ofta finns i marmelad) eller minneolas (en korsning mellan en sorts mandarin och grapefrukt) när du behandlas med Bosulif. Risken för biverkningar ökar om livsmedel och drycker du får i dig i din kost innehåller grapefruktprodukter. Läs därför innehållsdeklarationer noggrant innan du äter eller dricker något under behandling med Bosulif.

Viktigt om Bosulif

Om du glömmer

Ta nästa dos av Bosulif vid den vanliga tiden. Ta INTE dubbel dos för att kompensera för den dos som du har glömt.
​​​​​​​

Avbryt inte

Sluta INTE att ta Bosulif utan att först prata med din läkare om det. Om du känner att du inte kan ta medicinen enligt läkarens anvisningar eller om tycker att du inte behöver den längre, ska du omedelbart kontakta läkaren.

Fråga läkaren

Om du råkar ta för många Bosulif-tabletter ska du omedelbart kontakta läkare. Läkaren kommer att tala om vad du ska göra.

Andra läkemedel

Några av de läkemedel som ska undvikas under behandling med Bosulif nämns i den bipacksedel som följer förpackningen med Bosulif. Med andra läkemedel menar man även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Läkaren kan ändra dosen av dessa läkemedel, ändra dosen av Bosulif eller ge dig en annan medicin.

Ta dina Bosulif-tabletter varje dag

Chansen att Bosulif får sjukdomen under kontroll är störst om du tar medicinen varje dag enligt läkarens rekommendationer. Medicinens effekt kan nämligen minska om du ofta glömmer att ta den. Sluta inte att ta Bosulif eller hoppa över några doser utan att först diskutera med din läkare. Din läkare kan ha goda skäl att göra ett uppehåll i din behandling om du får biverkningar.
​​​​​​​

Försök att ta Bosulif-tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, t.ex. i samband med frukost eller middag. Rutinen kan göra det lättare att komma ihåg.

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bosulif orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symptom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning.

Läs mer
Read More

Behandling

Bosulif är ett receptbelagt läkemedel i tablettform som är godkänt för att behandla vuxna med en form av blodcancer som heter kronisk myeloisk leukemi (KML). Den aktiva substansen i Bosulif heter bosutinib. Det är en så kallad tyrosinkinashämmare. Den har visat sig effektiv för så väl nydiagnostiserade patienter som hos de som inte svarat på tidigare behandling mot KML.

Läs mer
Read More

Kostråd & tips

Det finns en del enkla tips om hur du kan klara av din behandling. Att äta och dricka rätt är viktigt för att klara de påfrestningar som en leukemibehandling innebär.

Läs mer
Read More

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt