Symptom

Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) är en långsamt fortskridande form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen.

Det som sker vid utvecklandet av kronisk myeloisk leukemi är att delar av kromosom 9 och 22 byter plats med varandra. Detta ger upphov till den så kallade Philadelphia kromosomen.
​​​​​​​

Den gen som bildas kallas BCR-ABL och tillverkar ett enzym, tyrosinkinas. Det här enzymet orsakar den onormala delningen av vita blodkroppar som är kännetecknet för kronisk myeloisk leukemi. 90% av patienterna med KML uppvisar denna avvikelse.
​​​​​​​

KML upptäcks ofta i samband med att man tar ett blodprov som föranletts av annan sjukdomsfrågeställning. Ungefär hälften av patienterna har inga symptom när de diagnostiseras. När symtom förekommer är de ofta diffusa och ospecifika som till exempel: trötthet, andfåddhet, avmagring, skelettömhet, svettningar och feber.

Utredning

Om misstanke om leukemi finns så skickas remiss till en specialistklinik på sjukhus. Oftast en hematolog eller medicinkinik. De flesta patienter diagnostiseras i den så kallade kroniska fasen. I början kan sjukdomstecknen vara ganska lindriga – trötthet, svettningar, feber, försämrad aptit och viktnedgång, även ömhet i skelettet. Ibland svullnar mjälten vilket kan kännas i vänstra delen av buken. Det är viktigt att få rätt diagnos och tidig behandling för att få kontroll över sjukdomen och undvika en mer akut sjukdomsfas, så kallad blastkris.

Diagnosen ställs genom mikroskopisk undersökning av blod och benmärg, och genom att undersöka om patienten har en förändring i arvsmassan, Philadelphia-kromosomen. När diagnosen har fastställt KML kan behandlingen påbörjas.

På den här webbplatsen finns information om en del av de biverkningar som kan uppträda vid behandling med Bosulif.
​​​​​​​Läs också bipacksedeln på fass.se. Den innehåller viktig information. 

Om du får några som helst biverkningar under behandling med Bosulif - inte bara de som nämns på den här webbplatsen - ska du:

  • Informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du får.
  • Skriva upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem för läkaren eller sjuksköterskan.
  • Kontakta läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen mellan besöken på kliniken om du har några frågor.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt