Skip directly to content

Biverkningar

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Bosulif ge biverkningar, men alla får dem inte. Läkaren kan inte förutsäga om och vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Bosulif är ett kraftfullt läkemedel och för att du ska må så bra som möjligt under din behandling är det viktigt att du känner till de vanligast förekommande biverkningarna som kan uppstå så att du kan mildra dessa. I de allra flesta fall har biverkningar med Bosulif en mild till måttlig svårighetsgrad. 

Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker av en biverkning. På den här webbplatsen beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning.

De vanligaste biverkningarna med Bosulif:

  • Diarré.
  • Illamående.
  • Kräkningar.
  • Buksmärta.
  • Lågt antal blodplättar (trombocyter) eller röda eller vita blodkroppar.
  • Hudutslag.
  • Feber.
  • Trötthet.

Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar Bosulif ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken.


Din roll - Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar

Det finns en del praktiska tips om hur man kan hantera några mycket vanliga biverkningar. Dessa tips kan hjälpa dig att känna igen och lindra några av de biverkningar av Bosulif som förekommer ofta. Sjukvårdspersonalen kommer också att visa dig några åtgärder som du kan vidta som förberedelse inför Bosulif-behandlingen.

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med Bosulif eller på fass.se. Bipacksedeln innehåller viktig information. Tala med läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du har några frågor. De kan ge dig lugnande svar och mer information.

Tillsammans kan ni fatta beslut om din behandlingsplan. Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs på den här webbplatsen, finns det hjälp att få. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig!