Skip directly to content

Behandlingen

Före behandlingen

Tala om för din behandlande läkare:

  • Om du är allergisk mot bosutinib eller något annat innehållsämne i Bosulif. Du kan läsa i bipacksedeln vad Bosulif innehåller (fass.se)
  • Om din läkare har informerat dig om att din lever fungerar sämre än normalt.

Innan du påbörjar en behandling med Bosulif ska du även berätta för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Vissa läkemedel, inklusive örtpreparat, kan påverka nivån av Bosulif i blodet eller ska inte tas tillsammans med Bosulif av andra skäl.

Var uppmärksam på att du inte skall äta grapefrukt eller grapefruktjuice, pomeranser (som ofta finns i marmelad) eller minneolas (en korsning mellan en sorts mandarin och grapefrukt) när du behandlas med Bosulif. Risken för biverkningar ökar om livsmedel och drycker du får i dig i din kost innehåller grapefruktprodukter. Läs därför innehållsdeklarationer noggrant innan du äter eller dricker något under behandling med Bosulif.


Vilken dos och hur jag ska ta Bosulif?

Du ska alltid ta den dos som läkaren ordinerat. 400mg är dosen som du rekommenderas om du får behandling för första gången. Har du tidigare fått behandling och din doktor valt att byta läkemedel till Bosulif så är dosen 500mg. Bosulif tas en gång om dagen i samband med måltid.

 

Daglig dos

Tas varje dag i samband med måltid

 

Läkaren kan ändra dosen beroende på ditt medicinska tillstånd, hur du svarar på behandlingen och/eller eventuella biverkningar du kan få.

Tab Bosulif-tabletten (-erna) i samband med måltid
Ta Bosulif-tabletten (-erna) i samband med måltid
Svälj tabletten ( -erna ) hela med vatten
Svälj tabletten ( -erna ) hela med vatten
Om du föredrar det kan du ta tabletten ( -erna ) med annan valfri, alkoholfri dryck.
Om du föredrar det kan du ta tabletten ( -erna ) med annan valfri, alkoholfri dryck.
Om du glömmer att ta Bosulif:
  • Ta nästa dos av Bosulif vid den vanliga tiden.
  • Ta INTE dubbel dos för att kompensera för den dos som du har glömt
Om du funderar på att sluta ta Bosulif:
  • Sluta INTE att ta Bosulif utan att först prata med din läkare om det.
  • Om du känner att du inte kan ta medicinen enligt läkarens anvisningar eller om tycker att du inte behöver den längre, ska du omedelbart kontakta läkaren.
Om du tar mer Bosulif än du ska:
  • Om du råkar ta för många Bosulif-tabletter ska du omedelbart kontakta läkare.
  • Läkaren kommer att tala om vad du ska göra.

Andra läkemedel

Några av de läkemedel som ska undvikas under behandling med Bosulif nämns i den bipacksedel som följer förpackningen med Bosulif. Med andra läkemedel menar man även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Läkaren kan ändra dosen av dessa läkemedel, ändra dosen av Bosulif eller ge dig en annan medicin.


Ta dina Bosulif-tabletter varje dag

Det är mycket viktigt att du inte glömmer att ta dina Bosulif-tabletter

Chansen att Bosulif får sjukdomen under kontroll är störst om du tar medicinen varje dag enligt läkarens rekommendationer. Medicinens effekt kan nämligen minska om du ofta glömmer att ta den. Sluta inte att ta Bosulif eller hoppa över några doser utan att först diskutera med din läkare. Din läkare kan ha goda skäl att göra ett uppehåll i din behandling om du får biverkningar.

Försök att ta Bosulif-tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, t.ex. i samband med frukost eller middag. Rutinen kan göra det lättare att komma ihåg.

Se mer under Stöd och material för hjälpmedel under din behandling.